Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a LoxTrade Kereskedemi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Szolgáltató”), mint a uPlan tervező szoftverek (továbbiakban: „Szoftver”) fejlesztője és értékesítője, valamint a Szoftvert felhasználó vásárlók (továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Szolgáltató adatai
Név: LoxTrade Kereskedemi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 13. 1. em. 3. ajtó
Képviseli: Schmidt András ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-279238
E-mail cím: office@loxone.hu
Adószám: 23183261-2-42
A Weboldal ügyfélszolgálat elektronikus (e-mail) elérhetősége: hello@uplan.io

Általános rendelkezések
2.1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató által kínált Szoftver, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Felhasználó által történő felhasználására és igénybevételére irányul. A Szoftver és a Szoftverhez kapcsolódó szolgáltatások (továbbiakban: „Szolgáltatások”) mindenkori listája és leírása a Szolgáltató https://www.uplan.io/ honlapján (továbbiakban: „Weboldal”) érhetőek el.

2.2. Általános szerződési feltételnek minősül azon szerződési feltétel, amelyet alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

2.3. Figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:78.§ (1) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, a Szolgáltató az általa a Weboldalon kínált Szolgáltatások felhasználására vonatkozó szerződés kapcsán alkalmazott általános szerződéses feltételeket a jelen ÁSZF-fel teszi közzé és megismerhetővé, amelynek kifejezett elfogadása a Szoftvert felhasználni szándékozó ügyfelek részéről a Weboldalon történő vásárlás előfeltétele.

2.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az egyéb, kötelezően alkalmazandó normák az irányadók és alkalmazandók. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.5. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. Jelen ÁSZF a Szolgáltatónál nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Megrendelés és számlázás
A Felhasználónak a Szolgáltatás megrendelésére az alábbi mód(ok)on van lehetősége. A Szolgáltatást kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképességükben nem korlátozott nagykorú személyek vehetik igénybe.
3.1. Online megrendelés, regisztráció
A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltatás online megrendelésére a Szolgáltató Weboldalán keresztül. A Szolgáltatás igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött. A Szolgáltatás regisztráció nélkül nem vehető igénybe.
A Felhasználó a megrendelés (regisztráció) során minden esetben köteles az alábbi adatokat megadni a Szolgáltató részére:

 • Loxtrade Kft
 • Magyarország
 • 23183261-2-42
 • hello@uplan.io
 • 061-699-9110
  A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a Felhasználó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, valamint képviseleti jogosultságának terjedelmét. A Felhasználó képviseletében eljáró személy nyilatkozata minden körülmények között köti a Felhasználót, melynek vonatkozásában a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.
  Bejelentkezés után a https://app.uplan.io/site/login linken azonnal használhatod a uPlan.io szoftver próbaverzióját (ld. 6.4. pont), amely lehetőséget biztosít egy projekt létrehozására.
  Az online megrendelés esetén a Szolgáltatás díjának megfizetésére kizárólag bankkártyával van lehetőség. A fizetés egy külső szolgáltató által történik, a Stripe felületén.
  A Stripe fizetőoldalán megadott fizetési és bankkártya adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg és nem is kezeli. A bankkártyás fizetési tranzakció lebonyolítása, a fizetés során megadott adatok kezelése, azok titkosítása és a fizetési folyamat biztosításának garantálása a Stripe kizárólagos kötelezettségébe tartozik. Ezért a Szolgáltató a bankkártyás fizetéssel összefüggő, valamint a Stripe hatáskörébe tartozó problémákért, esetleges károkért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért, illetve a fizetési tranzakció sikertelenségéért sem.
  A Stripe felület felhasználási feltételei és tájékoztatói a https://stripe.com/en-hu, illetve a https://stripe.com/en-hu/legal/consumer weboldalon, míg az adatkezelésre vonatkozó szabályzata a https://stripe.com/en-hu/privacy weboldalon érhető el.
  A díjfizetést követően a számlát a Szolgáltató számlázó programja (jelenleg: Billingo) küldi meg automatikusan a Felhasználó részére a regisztráció során megadott e-mail címére. A fizetés és a számlázás euróban (EUR) történik. A számlán a deviza összege mellett a végösszeg forintban is megjelenik. Az aktuális árfolyam kiszámítása mindig az MNB aktuális árfolyama alapján történik. Az árfolyam alapja a teljesítés napján érvényes MNB árfolyam. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a számlát a fenti módon állítsa ki és továbbítsa.
  Átutalás (online fizetést) esetén a Felhasználó Szolgáltató felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége abban az időpontban minősül teljesítettnek, amikor az adott összeg a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírásra került.

Megrendelési (előfizetési) konstrukciók

4.1. A Felhasználónak a Szolgáltató honlapján meghatározott Szolgáltatás igénybevétele esetén lehetősége van havi vagy féléves (6 havi), illetve éves (12 havi) konstrukcióban történő előfizetésre (továbbiakban: „Előfizetés”) is.

4.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Előfizetés lehetőségét és feltételeit egyedi elbírálás alapján határozza meg.

4.3. Havi konstrukció

A Felhasználó havi előfizetés esetén a Szolgáltatás igénybevételéért (Szoftver használatáért) havi felhasználási díjat fizet a Szolgáltató részére. A következő hónapra esedékes felhasználási díj automatikusan kerül levonásra a Felhasználó által a regisztrációkor megadott bankkártyáról (bankszámlájáról). Ha a levonás sikertelen, a Stripe háromszor próbálkozik meg a fizetéssel különböző napokon. Emellett manuálisan is elindíthatod a fizetést a Profil Beállításaidban, hogy ismét hozzáférhess az összes Pro funkcióhoz. A Felhasználó jogosult az előfizetést bármikor lemondani.

4.4. Féléves és éves konstrukció

Féléves (6 havi), illetve éves (12 havi) előfizetés esetén a Szoftverre vonatkozó felhasználási jogot a Szolgáltató féléves (6 havi) vagy egy éves (12 havi) határozott időtartamra biztosítja a Felhasználó részére. A szerződés nem újul meg automatikusan a féléves vagy éves határozott időtartam lejártát követően, azt a Felhasználónak kell meghosszabbítania.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

5.1. Miután a Felhasználó elküldte megrendelését, ezt (az ajánlat Szolgáltatóhoz történő megérkezését) legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül automatikus e-mailben a Szolgáltató visszaigazolja a Felhasználónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a Szolgáltató megkapta a Felhasználó által elküldött megrendelést (regisztrációt). Az automatikus email a Felhasználó megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail nem jelenti a Felhasználó megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. Ajánlatának/megrendelésének Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Felhasználó részéről ajánlati kötöttséget eredményez (Ptk. 6:64. §) azzal, hogy amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül, ajánlatát a szerződés megkötése előtt jogosult visszavonni, amely a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

5.2. A Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján – mely tartalmazza a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges belépési adatokat – fogadja el, amely a Szolgáltató részéről a szerződés létrehozásával egyetértő jognyilatkozatnak minősül (Ptk. 6:66. §). A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló, a Szolgáltató által a Felhasználó részére megküldött külön e-mail Felhasználóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (24 órán belüli) megérkezésével. Ha a Felhasználó a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 (huszonnégy) órán belül jeleznie kell a Szolgáltató online ügyfélszolgálata felé (elektronikus levél útján), a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Felhasználó által nem kifogásoltak.

5.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés – amennyiben a Felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és összhangban áll a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseivel.

 1. Felhasználási feltételek

6.1. A Szoftver a szerzői jog, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével (szoftver bérlésével) a díjfizetés időtartamára korlátozottan felhasználási jogot szerez, azonban nem szerzi meg a Szoftver tulajdonjogát. A Szoftver vonatkozásában a jelen ÁSZF alapján kifejezetten át nem engedett jogokat a Szolgáltató fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást megszünteti, a Felhasználó felhasználási joga is megszűnik.

6.2. Jelen ÁSZF értelmében a Felhasználó harmadik személyre át nem ruházható, nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a Szoftvert használja. A Felhasználó a Szoftver felhasználására harmadik személynek további engedélyt nem adhat, nem jogosult azt harmadik személy részére sem ingyenesen, sem bármilyen természetű ellenszolgáltatás fejében, bérbe vagy haszonbérbe adni, azt bármilyen módon harmadik személynek átadni, harmadik személy számára elérhetővé tenni, illetőleg a saját harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségének biztosítékaként vagy garanciájaként felhasználni. A Felhasználó nem jogosult a Szoftvert másolni, adathordozón többszörözni, elemezni, visszafejteni, megváltoztatni vagy más módon átalakítani.

6.3. A Felhasználó továbbá nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszavát, illetve felhasználónevét harmadik személlyel megosztani.
6.4. A Szolgáltató a Szolgáltatás vonatkozásában 14 (tizennégy) napos térítésmentes kipróbálási lehetőséget biztosít a Weboldalon valamennyi Felhasználó részére annak érdekében, hogy a Felhasználónak teljes egészében lehetősége legyen megismerni a Szolgáltatás (szoftver) működését és funkcióit („Próbaidőszak”). A 14 napos térítésmentes Próbaidőszak leteltét követően – előfizetés hiányában – a Felhasználó a Szolgáltatást csak ún. „read-only” üzemmódban használhatja, azaz a Szolgáltatás igénybevétele során feltöltött ’Projekt’ kizárólag csak megtekinthető, de a többi funkció (pl. szerkesztés) nem vehető igénybe.

 1. Felelősség

7.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját felelősségére használhatja, és a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele (Szoftver használata) során tanúsított magatartásért.

7.2. A szoftverek és az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatás (szoftver) valamennyi informatikai rendszerrel és eszközzel kompatibilis.

7.3. A Szolgáltató a Weboldal működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő rendszer és/vagy szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén, annak lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében a Szolgáltató késedelem nélküli tájékoztatása javasolt. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a vis maior esemény folytán felmerült károkért. A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldalon kezelt adatait rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten mentse, archiválja és tárolja.

7.4. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során kapott (generált) dokumentációk (tervek, rajzok) nem minősülnek (villamosmérnök) szakember által hitelesítettnek, csupán a Felhasználó által megadott adatok, információk alapján elkészített egyszerű rajznak minősülnek, melyet mindenképpen javasolt szakemberrel megvizsgáltatni, hitelesíteni. A Szolgáltató a Weboldalon a Felhasználó által generált tervek (rajzok) felhasználásából eredő esetleges károkért (pl. tervhibákért) felelősséget nem vállal, a szoftver célja egy kényelmi szolgáltatás nyújtása.

 1. Elállási jog

8.1. A jelen pontban foglaltak kizárólag azon szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak, aki a Weboldalon Szolgáltatást vesz igénybe.

8.2. A Szolgáltató rögzíti és az érintett Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy mindazon természetes személyek, aki a jelen pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, illetve a nem természetes személy Felhasználó, nem tartozik a jelen pontban részletezett szabályok hatálya alá. A fentiekben említett Felhasználó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül, csak és kizárólag a 6.4. pont szerinti Próbaidőszak időtartama alatt (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Szolgáltató az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy az Elállási Időszak tartama megegyezik a Próbaidőszak tartamával, azaz a Felhasználó a Próbaidőszak (térítésmentes 14 nap) leteltét követően nem jogosult az elállási, illetve felmondási jogát gyakorolni.

8.3. Ha a szerződés megkötésére a Felhasználó tett ajánlatot, a Felhasználót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

8.5. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Felhasználó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Felhasználó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén az elállási jog gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon, ideértve az ezen napon történő postai feladást is) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a postai feladás dátuma, ezáltal az elállási jog határidőben történő gyakorlása is problémamentesen igazolható legyen.

8.6. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

8.7. A Felhasználó elállása vagy felmondása esetén a Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

8.8. Postai úton történő visszaküldés esetén a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: “www.uplan.io”.

8.9. A fogyasztónak minősülő Felhasználót megillető elállási, illetve felmondási jogra vonatkozó további részletszabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20-30.§-ai tartalmazzák.

8.10. Amennyiben a Felhasználónak bármely kérdése merül fel az elállási jogra vonatkozóan, az ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen – Email: hello@uplan.io

 1. Árak (szolgáltatás díja)

9.1. A felek a közöttük létrejött ügylet ellenértékét EUR devizában állapítják meg. A Weboldalon feltüntetett ár (szolgáltatás díja) Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, magyar forintban is rögzítésre kerül.

9.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (Fgytv.) 14. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelve a Szolgáltató által kínált előfizetések díja (illetve amennyiben jogszabály azt kötelezővé teszi, egységára) a Felhasználó által ténylegesen fizetendő árat jelenti, amely magában foglalja a törvényben rögzített általános forgalmi adót és egyéb – jogszabály alapján – kötelezően fizetendő terheket.

9.3. A szolgáltatás díja a megrendelés időpontjában feltüntetett ár. Bármely, a Szolgáltató által kínált szolgáltatás díja vonatkozásában kizárólag a Weboldalon feltüntetett ár a kizárólag irányadó és alkalmazandó. A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy kizárólag a Weboldalon megjelenített adatok tekinthetők hivatalosnak, irányadónak és alkalmazandónak.

 1. Szavatosság, szellemi tulajdon

10.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett (Ptk. 6:157§ (1) bek.).

A Felhasználó a kellékszavatossági igényét közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A Kellékszavatossági igény a Szolgáltató teljesítésétől számított 1 (egy) év alatt évülnek el. Amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül (fogyasztói szerződés) a kellékszavatossági igény elvélülési ideje a Szolgáltató teljesítésétől számított 2 (kettő) év. Elévülési idő elteltét követően kellékszavatossági igény nem érvényesíthető.

A Felhasználó – választása szerint, kellékszavatossági igénye alapján – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül, abban az esetben a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A Felhasználó az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Társasággal a jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely közlési módon. Amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül, a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

Amennyiben a Felhasználó egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve, ha e vélelem megdöntésre kerül.

10.2. Jótállás

A Szolgáltató a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokért jótállást nem vállal.

10.3. Jogszavatosság

A Szolgáltató szavatolja, hogy a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások tekintetében (pl. szoftver használata) harmadik személynek nincs olyan joga, ami a Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételét akadályozza vagy korlátozza.

10.4. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendelkezések

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa feltöltött valamennyi szerzői jogi vagy egyéb jogi oltalom alá eső dokumentum kapcsán annak szerzőitől kizárólagos joggal megszerezte mindazon jogokat (pl. átdolgozás), amelyek a Szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek.
A Felhasználó továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa feltöltött valamennyi szerzői jogi vagy egyéb jogi oltalom alá eső dokumentum felett harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Szolgáltató általi teljesítést akadályozza, vagy korlátozza, illetőleg azzal kapcsolatosan a Szolgáltatóval szemben használati díj, vagy kártérítés megfizetésére jogalapot teremtene.
A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával és a szoftveres felületre való feltöltéssel engedélyét adja ahhoz, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa feltöltött valamennyi szerzői jogi vagy egyéb jogi oltalom alá eső dokumentumot (művet) a Szolgáltató – a felhasználási élmény fokozása, illetve a szoftver fejlesztése céljából – időbeli és térbeli korlátozás nélkül szabadon a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ában felsorolt módokon felhasználhassa (pl. többszörözze, átdolgozza). Felek rögzítik, hogy a szolgáltatás díja kifejezetten ezen felhasználói hozzájárulásra tekintettel került meghatározásra.

 1. Magyar jog kikötése

A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak, illetve a Felek közötti esetleges viták rendezésére a magyar bíróságok/hatóságok rendelkeznek joghatósággal.

 1. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el: https://uplan.io/adatvedelem

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Felhasználót a Weboldalon keresztül, elektronikus levélben tájékoztatja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá, hogy egyoldalú döntésével – egyebekben a vonatkozó jogszabályokkal, valamint egyéb kötelezően alkalmazandó normákkal összhangban álló módon – bármely időpontban, bármilyen módosítást hajtson végre a Weboldalon (külső megjelenés, tartalmi elemek stb.), illetve, hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze át.

Hatályos: 2024.01.01 napjától